Opvanglocatie

Uw kind, het stralend middelpunt!

Waar moet een opvanglocatie aan voldoen?

De opvanglocatie moet aan de geldende veiligheidseisen voldoen. Dezen eisen worden bepaald door de Wet Kinderopvang en via een risico-inventarisatie door het gastouderbureau gecontroleerd. Elke locatie wordt in ieder geval voor aanvang van de opvang gecontroleerd door het gastouderbureau en de GGD. Hiervan wordt een inspectierapport gepubliceerd. Dit rapport is terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Zoekt u een specifiek inspectierapport van een gastouder? Dan kunt u dat hier vinden: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

U drukt eenvoudig op zoeken en kunt dan zoeken op naam of adres van de betreffende gastouder.

Na de eerste inspectie wordt de opvanglocatie in ieder geval jaarlijks gecontroleerd door het gastouderbureau. Of vaker, indien er grote wijzigingen hebben plaatsgevonden op de opvanglocatie. Daarnaast bezoekt de GGD de geregistreerde voorzieningen steekproefsgewijs.

 

Indien een gastouder wenst te starten met gastouderopvang gaat het gastouderbureau met een lijst wettelijke eisen door de opvanglocatie om te kijken of er verbeterpunten zijn. Het is mogelijk dat er het één en ander aan de woning moet gebeuren om deze geschikt te maken voor professionele opvang. Over het algemeen vallen deze wijzigingen behoorlijk mee. Het is tevens van belang welke leeftijd de kinderen hebben.

Hier kun je een standaard risico-inventarisatie inzien.

 

Ook wanneer de opvang plaatsvindt bij de vraagouder thuis gelden deze voorschriften. Soms vinden mensen het lastig om ineens wijzigingen in huis te moeten aanbrengen. De reden voor deze wijzigingen is dat het huis tijdens de gastouderopvang een professionele opvanglocatie wordt. Het gaat hierbij om de veiligheid van de kinderen, en de gastouder moet hier in dit geval in ook gefaciliteerd worden.

Ook de hygiëne wordt in deze lijst getoetst. De locatie moet uiteraard hygiënisch zijn en blijven. Wij, als gastouderbureau, houden de hygiëne daarom nauwlettend in de gaten en maken ook een hygiëne-registratie wanneer we zien dat er iets aan te merken is.

 

Een andere eis die de wet Kinderopvang stelt is een beperking in het aantal op te vangen kinderen in bepaalde leeftijdsgroepen.

U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.

U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.

Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Tevens zal gekeken worden of de ruimte zich qua afmetingen en indeling leent om het maximale aantal kinderen te herbergen. Mocht de ruimte te klein bevonden worden dan kan een gastouder niet het maximaal aantal kinderen opvangen.

 

In de controle heeft het gastouderbureau de rol van controleur en de GGD die van controleur en handhaver. Het bureau controleert de locatie en de GGD controleert het bureau alsmede de locatie.

 

Op de locatie moeten ook een aantal documenten inzichtelijk aanwezig zijn voor GGD inspectie. In de volgende link vindt u de lijst documenten op locatie. Deze documenten moeten voor de GGD inzichtelijk aanwezig zijn. Dat houdt in dat ze op papier in een mapje mogen, in een computer of laptop waartoe de GGD toegang kan krijgen of in onze cloud, waartoe ook op verzoek toegang verstrekt moet worden. In onderling overleg kan voor één van de mogelijkheden gekozen worden.

 

Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl